Dziennik nr 255 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 29 grudnia 2008 r.

Nr 255

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4653

nr XX/161/2008 Rady Miejskiej w Poniec z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystywania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Poniec

 
4654

nr XXV/195/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 
4655

nr XXI/178/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
4656

nr XX/129/08 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4657

nr XXV/187/08 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4658

nr XXX/322/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych

 
4659

nr XXIV/241/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4660

nr XXVII/227/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ul. Diamentowej dla działki o nr ew. 621/2

 
4661

nr XXVII/228/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ul. Jagodowej i Rolnej dla działki nr ew. 255

 
4662

nr XXIII/332/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności i należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
4663

nr XXIII/333/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy

 
4664

nr XXIII/336/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2009 roku

 
4665

nr XXIII/337/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska w 2009 roku

 
4666

nr XXIII/338/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 
4667

nr XXIII/348/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika i zasad korzystania z Pływalni Miejskiej w Środzie Wlkp.

 
4668

nr XXIII/350/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
4669

nr XXVI/231/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Gołańcz

 
4670

nr XXVI/233/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

 
4671

nr XXVI/151/2008 Rady Gminy Luboń z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń

 
4672

nr XVII/127/08 Rady gminy Chocz z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Chocz

 
4673

nr XXXIII/195/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminów korzystania z Lodowiska w Swarzędzu

 
4674

nr XXXIII/197/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budowa urządzeń infrastruktury technicznej

 
4675

nr XVII/134/08 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mieścisko

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
4676

nr XXVIII/169/2008 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 09:48