Dziennik nr 256 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 grudnia 2008 r.

Nr 256

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4677

nr XXXV/321/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na północ od ulicy Glinki w mieście Jarocinie

 
4678

nr XXXVIII/343/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin

 
4679

nr XXIX/436/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych części ulicy Biskupieckiej w Kaliszu

 
4680

nr XXIX/437/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych części ulic Topiel, Zimna, Wał Piastowski oraz ulicy Rybackiej w Kaliszu

 
4681

nr XXIII/150/2008 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego

 
4682

nr XXIII/119/2008 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jaraczewo

 
4683

nr XXIV/139/08 Rady Gminy w Chodowie z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Chodów

 
4684

nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/170/05 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 marca 2005 r. w2 sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
4685

nr 127/XX/08 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 
4686

nr 128/XX/08 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
4687

nr 129/XX/08 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku

 
4688

nr XX/153/08 Rady Miejskiej we Koźminie z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

 
4689

nr XXV/155/2008 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/353/2002 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania

 
4690

nr XXVII/251/2008 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ujście

 
4691

nr XXVII/252/2008 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4692

nr XXII/129/2008 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Grzegorzew w 2009 r.

 
4693

nr XXI/213/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XX/196/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp.

 
4694

nr XXI/214/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XX/195/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp.

 
4695

nr XXI/215/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XX/198/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4696

nr XXI/218/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej

 
4697

nr XXV/251/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/241/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY

 
4698

nr 47/2008 zarządzenie Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4699

nr OPO-4210-8694)/2008/253/V/ASz z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca dokonaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wlkp. zmianę taryfy dotyczącą podziału na grupy oraz stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
4700

z dnia 22 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przygodzice przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2008 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 09:44