Dziennik nr 257 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 grudnia 2008 r.

Nr 257

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4701

nr 140/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębach geodezyjnych Samborsko i Jastrowie w gminie Jastrowie

 
4702

nr XXVI/157/2008 Rady gminy Drawsko z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Drawsko na rok 2009

 
4703

nr XXIX/236/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/147/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Burmistrza miasta Chodzieży gospodarki majątkiem gminy Miejskiej Chodzież w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub cza nieoznaczony

 
4704

nr XXVII/114/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2009

 
4705

nr XXVII/115/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009, wprowadzenia zwolnień, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 
4706

nr XXVII/116/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 
4707

nr XXVII/117/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2009, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4708

nr XXVII/164/2008 Rady Gminy Drawsko z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia w opłacie za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej na rok 2009

 
4709

nr XXVII/166/2008 Rady Gminy Drawsko z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 
4710

nr XXVII/170/2008 Rady Gminy Drawsko z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
4711

nr XXIV/117/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Jutrosin

 
4712

nr XVIII/103/2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie

 
4713

nr XVIII/106/2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
4714

nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4715

nr XXXI/187/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4716

nr XXVIII/182/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
4717

nr XXVIII/185/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Piaski nr XXVII/174/2008 z dnia 21 listopada 2008 r.

 
4718

nr XXV/195/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/184/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

 
4719

nr 385 Rady Miasta Konina z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - w rejonie ulicy Harcerskiej

 
4720

nr XXIV/115/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Miasteczko Krajeńskie

 
4721

nr XXIV/120/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie

 
4722

nr XXII/149/2008 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 - wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Tuliszków

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4723

nr OPO-4210-91(2)/2008/413/VIII/MJ z dnia 22 grudnia 2008 r. zatwierdzająca dokonaną przez Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą w Krotoszynie zmianę taryfy dla ciepła dotyczącą cen i stawek opłat

 
4724

nr OPO-4210-92(2)/2008/61/VIII/ASz z dnia 23 grudnia 2008 r. zatwierdzająca dokonaną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie zmianę taryfy dotyczącą stawek opłat w zakresie wytwarzania ciepła

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 09:40