Dziennik nr 3 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 stycznia 2009 r.

Nr 3

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
40

nr XXXV/326/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej

 
41

nr XVII/118/08 Rady Gminy Powidz z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa

 
42

nr XXVI/158/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

 
43

nr XXVI/160/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki

 
44

nr XX/109/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Annopole, Bartoszkowo, Tarnówka, Węgierce w gminie Tarnówka

 
45

nr XXXII/205/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
46

nr XXXII/208/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Pniewy

 
47

nr X/73/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

 
48

nr XXIX/218/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnków

 
49

nr XXIX/219/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarnków na lata 2009-2013

 
50

nr XXIX/205/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
51

nr XXIX/206/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 
52

nr XXVI/169/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/152/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Trzcianka oraz w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 
53

nr XXV/122/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2009

 
54

nr XXV/126/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 
55

nr XXV/128/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie uchwały nr XIX/125/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów dla przedszkoli niepublicznych i szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

 
56

nr XXV/286/08 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 20.01.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 09:42