Dziennik nr 4 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 stycznia 2009 r.

Nr 4

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
57

nr 140/2008 Rady Gminy Władysławów z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 
58

nr 141/2008 Rady Gminy Władysławów z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009

 
59

nr 142/2008 Rady Gminy Władysławów z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2009

 
60

nr 143/2008 Rady Gminy Władysławów z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

 
61

nr 144/2008 Rady Gminy Władysławów z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na rok 2009

 
62

nr 145/2008 Rady Gminy Władysławów z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów pokopalnianych oraz terenów różnych

 
63

nr XXVIII/243/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
64

nr XXVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Golina

 
65

nr XXVIII/148/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Golina

 
66

nr XXVIII/152/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
67

nr XXXIV/267/08 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
68

nr XXXIV/270/08 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Koło w latach 2009 - 2013

 
69

nr XXVI/197/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Wilczyn, w których pobiera się opłatę miejscową

 
70

nr XXVI/200/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Wilczyn na lata 2008 - 2011

 
71

nr XIX/120/2008 Rady Gminy Grodziec z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy

 
72

nr 122/08 Rady Gminy Rzgów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzgów na rok 2009"

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 21.01.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 09:39