Dziennik nr 40 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 marca 2002 r.

Nr 40


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1145

nr XXX/263/2001 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19 grudnia 2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

1146

nr XXXI/262/2001 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp. uchwalonego uchwałą Nr XV/110/95 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 listopada 1995 r

 

1147

nr XXXVI/255/01 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzałkowo na rok 2002

 

1148

nr XXXIV/55/2001 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

1149

nr XXXII/139/2001 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2002 rok

 

1150

nr XXXII/141/2001 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zatwierdzania preliminarza wydatków na rok 2002

 

1151

nr XXIX/188/2001 Rady Gminy w Ostrowitwm z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2002 r

 

1152

nr XXXII/194/2002 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/142/2001 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie

 

1153

nr XXXII/203/02 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych, warunków ich usytuowania w terenie oraz zasad sprzedaży na terenie gminy

 

1154

nr XXXII/204/02 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalinowa na działkach nr 514, 515/2, 515/4

 

1155

nr XLVIII/491/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

1156

nr XXVII/292/2002 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Gimnazjum przy ul. Szkolnej w Kruszewie oraz utworzenia Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie na bazie funkcjonującej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kruszewie (Akt założycielski

 

1157

nr XXVII/296/2002 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie sieci i obwodów placówek oświatowych

 

1158

nr XXXVIII/183/02 Rady Gminy w Orchowie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orchowo

 

1159

nr XXXVIII/184/02 Rady Gminy w Orchowie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do gminnych urządzeń kanalizacyjnych

 

1160

nr XXXVIII/186/02 Rady Gminy w Orchowie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

1161

nr XXXVII/293/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 

1162

nr XXXVII/296/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

1163

nr XXXII/190/2002 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Wijewo, Brenno oraz na terenie ośrodka wypoczynkowego Brenno-Ostrów

 

1164

nr XXXII/193/2002 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/179/2001 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewo na 2002 r

 

1165

nr XXXVIII/359/2002 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie odpłatności za 1 m3 wody dostarczonej z hydroforni eksploatowanych przez Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

 

1166

nr XXXVIII/361/2002 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych świadczonych przez Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim i podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie tej działalności oraz szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług

 

1167

nr 341/LV/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 233/XXXVII/2001 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian tego wpisu

 

1168

nr 343/LV/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XV/99 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 września 1999 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych w Owińskach

 

1169

nr XLII/443/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Leszna oraz dalszym postępowaniu z nimi

 


UCHWAŁY RAD POWIATU

1170

nr XLIV/358/02 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pile

 

1171

nr XXVII/147/2002 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Międzychodzkiego lub własność osób prawnych należących do Powiatu

 

1172

nr XXXVIII/170/2002 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/135/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia "Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Złotowskim

 


POROZUMIENIE

1173

zawarte w dniu 28 grudnia 2001 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 13.03.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 14:01