Dziennik nr 40 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 marca 2003 r.

Nr 40

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
755

nr IV/21/02 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
756

nr IV/27/2002 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opłat za ścieki na terenie gminy Golina

 
757

nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Przedeczu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedecz na 2003 rok

 
758

nr VI/39/03 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzałkowo

 
759

nr IV/24/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 396/7, położonej w Słupcy przy ul. Traugutta o powierzchni 0,0570 ha

 
760

nr IV/25/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Słupcy przy ul. Poznańskiej, działka nr 2305/4

 
761

nr V/28/03 Rady Gminy Damasławek z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Damasławek

 
762

nr V/37/03 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 grudnia 2003 roku określającej wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok

 
763

nr V/25/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

 
764

nr IV/33/2003 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kwicz

 
765

nr IV/27/2003 Rady Gminy Granowo z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2000 Rady Gminy Granowo z dnia 20 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
766

nr 27/SO-13/P/2003/Ko z dnia 20 stycznia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się kwoty długu gminy i miasta Przedepcz

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY KONIŃSKIEGO

 
767

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:43