Dziennik nr 5 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik nr 5 2009  

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 stycznia 2009 r.

Nr 5

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
73

nr XVIII/161/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Kosynierów Miłosławskich w miejscowości Witkowo i Strzyżewo Witkowskie

 
74

nr 139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole szkół samorządowych i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Jastrowie na rok 2009"

 
75

nr XXVI/156/2008 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko na rok 2009

 
76

nr XXXI/335/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rydzewo-działki nr ewid. 338/1 i 339/1

 
77

nr XXXI/336/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Robakowie, rejon ul. Zbożowej, gm. Kórnik

 
78

nr XLVI/595/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Marysieńki

 
79

nr XLVI/611/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów z Gruzji, podejmujących naukę na poznańskich uczelniach wyższych

 
80

nr XXXII/205/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na 2009 r.

 
81

nr XXXII/206/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego na terenie Miasta i Gminy Buk na 2009 rok

 
82

nr XXV/139/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu Zyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, od 1 ha przeliczeniowego na rok podatkowy 2009 na terenie gminy Krzykosy

 
83

nr XXVI/186/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/160/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych

 
84

nr XXVII/161/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie

 
85

nr XXVII/162/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czerniejewo na lata 2009-2013

 
86

nr XXIX/252/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Suchy Las na 2009 rok

 
87

nr XXIX/254/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/236/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

 
88

nr XX/133/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2009 r. na obszarze Gminy Skulsk

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
89

nr XXIII/90/08 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypacania nauczycielom w 2009 roku niektórych składników wynagrodzenia"

 
90

nr XXIV/144/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki

 
91

nr XX/147/2008 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski na rok 2009

 
92

nr XX/148/2008 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski na rok 2009

 


POROZUMIENIE

 
93

zawarte w dniu 17 grudnia 2008 r. pomiędzy Gminą Opalenica a Miastem i Gminą Buk w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
94

sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego za 2008 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 22.01.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 09:37