Dziennik nr 63 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 kwietnia 2003 r.

Nr 63

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1187

nr IV/25/2002 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
1188

nr V/30/2003 Rady Gminy w Drawsku z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko, na obszarze wsi Piłka - teren zabudowy zagrodowej z funkcją agroturystyczną

 
1189

nr IV/26/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2003

 
1190

nr IV/28/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Osieczna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1191

nr IV/30/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia oprocentowania przy rozłożeniu opłaty na raty

 
1192

nr IV/31/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok

 
1193

nr IV/33/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wysypiska śmieci

 
1194

nr V/28/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszącej zabudowy gospodarczej w Kłodzie działka nr ewid. 710/8

 
1195

nr V/29/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 
1196

nr V/23/2003 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 
1197

nr V/24/2003 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjalnych

 
1198

nr IV/37/2003 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 3 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 
1199

nr IV/38/2003 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie oprocentowania rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 
1200

nr IV/41/2003 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom gminnych obiektów użyteczności publicznej Gminy Opalenica

 
1201

nr VI/63/2003 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rakoniewice we wsi Łąkie - działka nr ewid. 175

 
1202

nr V/58/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Gen. Grota Roweckiego w Rawiczu

 
1203

nr V/64/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Rawicz opłaty administracyjnej

 
1204

nr V/66/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/293/02 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 września 2002 r. dotyczącej zasad zwrotu kosztów żywienia oraz pozostałych kosztów przygotowywania posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu

 
1205

nr V/67/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r.

 
1206

nr V/71/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rawicz

 
1207

nr V/72/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w mieszkaniowym zasobie Gminy Rawicz

 
1208

nr V/75/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rawicz

 
1209

nr VI/33/2003 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zbywania lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, udzielania bonifikat, rozkładania na raty oraz stosowania umownych stawek oprocentowania

 
1210

nr VI/38/2003 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Lwówek z tytułu należności pieniężnych

 
1211

nr VIII/85/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów miasta Kościana oraz granic ich obwodów

 
1212

nr VI/43/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług niekonwencjonalnych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.04.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 08:49