Dziennik nr 7 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 11 lutego 2008 r.

Nr 7

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIA

 


WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
138

nr 1/08 z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie"

 
139

nr 2/08 z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu "Puszcza nad Dratwą"

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
140

nr 265/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
141

nr XIV/63/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, zwolnienia, określenia zasad poboru oraz terminu płatności

 
142

nr XV/82/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października 2007 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w gminie Trzcianka

 
143

nr IX/74/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Przedecz w 2008 r.

 
144

nr 189 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Miasta Konina oraz należności jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 
145

nr 196 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-rejon między ulicą Grójecką a rzeką Wartą

 
146

nr 197 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-rejon ulicy Rudzickiej

 
147

nr 198 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-rejon FUGO

 
148

nr 199 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - budynek administracyjny w rejonie ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 
149

nr 200 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - bulwar nadwarciański

 
150

nr 203 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla nowo wybudowanego mostu przez rzekę Wartę

 
151

nr 204 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowo wybudowanej trasie-drugiej przeprawie przez rzekę Wartę

 
152

nr 208 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego miasta Konina na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 
153

nr XI/93/2007 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
154

nr XI/94/2007 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp.

 
155

nr XI/95/2007 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp.

 
156

nr XI/96/2007 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
157

nr XI/97/2007 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp.

 
158

nr XI/98/2007 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego

 
159

nr XI/99/2007 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
160

nr XV/65/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kramsk - Łęgi i Wielany "Kramska Strefa Inwestycyjna"

 
161

nr XII/125/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Kleczewie

 
162

nr XII/126/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleczew, dodatków stażowego, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określający tryb i warunki przyznawania nagród

 
163

nr XVIII/102/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kaźmierz rejon ul. Szkolnej

 
164

nr XXVIII/274/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego w Poznaniu

 
165

nr XIII/111/07 Rady Miejskie w Sompolnie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/118/03 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
166

nr XVI/118/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/106/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 
167

nr 1/08 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2008 roku

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
168

z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 11.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:57