Dziennik nr 79 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 lipca 2001 r.

Nr 79


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1438 -

nr XVI/152/2001 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001

4450

1439 -

nr XXIV/237/2001 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/219/2000 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru

4456

1440 -

nr XXIV/238/2001 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

4456

1441 -

nr XXIV/239/2001 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/216/2000 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od posiadania psów

4457

1442 -

nr XXIV/240/2001 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej

4458

1443 -

nr XXI/130/2001 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zmiany granic między sołectwami Łapiszewo i Ryczywół

4458

1444 -

nr XXI/131/2001 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

4459

1445 -

nr XXI/132/2001 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

4459

1446 -

nr XXI/133/2001 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

4460

1447 -

nr XXXII/237/2001 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-blemów Alkoholowych na 2001 r.

4460

1448 -

nr XXVIII/289/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Gnieźnie

4461


UCHWAŁA RADY POWIATU

1449 -

nr XXXII/230/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/74/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jezio-rach Powiatu Poznańskiego

4461


INFORMACJE URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1450 -

decyzja nr OPO-820/178/2001/III/RO Prezesa Urzędu Regulacji Ener-getyki z dnia 26 czerwca 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła usta-loną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z sie-dzibą w Kaliszu

4462

1451 -

decyzja nr OPO-820/1287-A/2/2001/III/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Elektrociepłownię Kalisz - Piwonice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

4466


SPRAWOZDANIA

1452 -

sprawozdanie Zarządu Gminy Kiszkowo z wykonania budżetu za 2000 r.

4469

1453 -

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pniewy za rok 2000.

4481


OBWIESZCZENIA WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

1454 -

o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Borku Wlkp.

4523

1455 -

o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Złotów

4523

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 09.07.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57