Dziennik nr 80 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 lipca 2001 r.

Nr 80


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1456 -

nr XXVII/165/2001 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/154/2000 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia sta-wek opłaty administracyjnej

4527

1457 -

nr XXI/129/2001 Rady Gminy w Krzymowie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/106/2000 Rady Gminy w Krzymowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieru-chomości na 2001 r.

4527

1458 -

nr XXVIII/177/2001 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 29 mar-ca 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej

4528

1459 -

nr XXVI/273/01 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew

4528

1460 -

nr XXV/151/01 Rady Gminy Bralin z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Bralinie

4531

1461 -

nr XXV/148/2001 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum w Kołaczkowie oraz granic ich obwo-dów

4533

1462 -

nr 165/2001 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

4534

1463 -

nr XVI/119/2001 Rady Gminy Kaczory z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Śmiełowie.

4535

1464 -

nr XXVII/168/2001 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania prze-strzennego gminy Czerniejewo, we wsi Żydowo, dz. nr ewid. 604, 612

4537

1465 -

nr XXVII/171/2001 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr Xll/140/2000 Rady Miejskiej Gmi-ny Czerniejewo z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysoko-ści stawek podatku od środków transportowych na 2001 rok

4540

1466 -

nr XXVII/172/2001 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/2000 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 13.12.2000 r. w sprawie ustalenia wysoko-ści stawek podatku od nieruchomości na 2001 rok.

4540

1467 -

nr XXVII/173/2001 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/143/2000 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłaty administracyjnej na 2001 rok

4541

1468 -

nr XXVII/174/2001 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/2000 rady Miejskiej Gmi-ny Czerniejewo z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na 2001 rok

4541

1469 -

nr XXVII/175/2001 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania prze-strzennego gminy Czerniejewo na obszarze miasta Czerniejewo; dz. nr ewid. 74

4542

1470 -

nr XXVII/176/2001 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania prze-strzennego gminy Czerniejewo na obszarze części miasta Czerniejewo

4545

1471 -

nr 196/2001/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego frag-mentu miasta Puszczykowa obejmującego rejon ulic: Sobieskiego, Krę-tej i Przy Murze

4553

1472 -

nr XXVII/155/2001 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie

4556

1473 -

nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie uchwale-nia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze-strzennego m. Konina w rejonie ulic: Paderewskiego-Kleczewska-Chopina

4558

1474 -

nr 564 Rady Miasta Konina z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły mistrzostwa sportowego w Gimnazjum Nr 6 w Koninie

4562

1475 -

nr XXIII/155/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Rady Gminy i Miasta Zbąszyń nr VI/49/94 z dnia 15 grudnia 1994 r. w spra-wie czynszów regulowanych obowiązujących na terenie gminy i miasta Zbąszyń

4562

1476 -

nr XXII/130/2001 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie wysokości opłat za znakowanie i wystawianie świadectw miej-sca pochodzenia zwierząt

4563

1477 -

nr XXXIV/401/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w części dotyczącej wsi Gruszczyn, dz. nr 313/15 – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny za-budowy mieszkaniowej jednorodzinnej – powierzchnia zmiany

4564

1478 -

nr XXIX/196/2001 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w czasie trwania obchodów Grodziskiego Piwobrania w dniach 31.08-2.09.2001 roku

4568

1479 -

nr XXIX/199/2001 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/97 z dnia 12.06.1997 r.

4569

1480 -

nr 136/XXIV/2001 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody z wodociągu zbiorowego we wsi Żydów

4569

1481 -

nr XXX/195/2001 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 12 czerw-ca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/43/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. do miejskiej kanalizacji sanitarnej

4570

1482 -

nr XXIX/220/2001 Rady Gminy Żelazków z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody z wodociągów oraz opłat za dostar-czanie ścieków na terenie gminy Żelazków

4570

1483 -

nr LI/457/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku

4571

1484 -

nr LI/459/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego dla terenów działalności gospodarczej w Swadzimiu

4576

1485 -

nr XXXV/411/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych na Garbach przy ul. Podleśnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 73/1, 73/3

4581


UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

1486 -

nr SO 8/26-DD/Ka/01 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obra-chunkowej w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2001 Gminy Trzcinica

4584


INFORMACJE URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1487 -

decyzja nr OPO-820/422-B/2/2001/III/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu

4585


KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

1488 -

z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie Powiatu Grodzkiego Poznań w roku 2001

4589

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 10.07.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57