Dziennik nr 81 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 16 maja 2008 r.

Nr 81

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1577

nr CV/1204/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Dolina Warty - A w Poznaniu.

 
1578

nr XVI/98/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.

 
1579

nr XII/92/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.

 
1580

nr XIV/74/2008 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 
1581

nr XV/151/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie Regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie.

 
1582

nr XV/152/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Kleczew.

 
1583

nr XV/153/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych będących własnością Gminy Kleczew.

 
1584

nr XV/154/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu korzystania z boisk szkolnych usytuowanych przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kleczew.

 
1585

Nr XVI/105/08 Rady Gminy Turek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów.

 
1586

nr XVI/100/2008 Rady Gminy Malanów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Malanów.

 
1587

nr XVI/102/2008 Rady Gminy Malanów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania wysokości stypendiów sportowych ze środków budżetu Gminy Malanów.

 
1588

nr XXI/144/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39, 37, 38/4, 48/4, 65/6, 88/12, 65/2, 48/5 położonych w Chełmnie.

 
1589

nr XX/105/08 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy.

 
1590

nr XVIII/115/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul .Kościuszki w Wągrowcu .

 
1591

nr XVII/92/08 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw.

 
1592

nr XIX/170/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/147/2004 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 5 października 2004. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

 


UCHWAŁA ZWIĄZKU GMIN

 
1593

nr V/14/08 Zgromadzenia Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w Powidzu z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2008.

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENEREGTYKI

 
1594

nr OPO-4210-9(50/2008/260/VI/ASz z dnia 29 kwietnia 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Słupcy

 
1595

nr OPO- 4210-11(4)/2008/282/VII/AS z dnia 5 maja 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejską Energetykę Cieplną sp. z o.o. z siedzibą w Pile

 


OGŁOSZENIE STAROSTY JAROCIŃSKIEGO

 
1596

z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:03