Dziennik nr 82 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 lipca 2001 r.

Nr 82


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

1516 -

nr 18/01 z dnia 6 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia środków ochronnych przed możliwością wystąpienia i szerzenia się pryszczycy na terenie województwa wielkopolskiego

4692


UCHWAŁY RAD GMIN

1517 -

nr XX/176/2001 Rady Gminy Granowo z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/153/2000 Rady Gminy Granowo z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

4692

1518 -

nr XXVII/180/2001 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4693

1519 -

nr XXX/443/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie parkowania i sposobu ich pobierania

4694

1520 -

nr XXVII/177/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/153/2000 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty targowej

4696

1521 -

nr XXVII/178/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/148/2000 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na rok 2001 i sposobu jego poboru

4697

1522 -

nr XXVII/179/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/155/2000 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Kiszkowo na rok 2001 i sposobu jego poboru

4698

1523 -

nr XXXIII/213/2001 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania i zbywania gruntów pod drogi publiczne

4698

1524 -

nr XXIII/169/01 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

4699

1525 -

nr XXXIX/336/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2001 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2001

4699

1526 -

nr XXXIX/339/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2001 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych

4700

1527 -

nr XLIII/350/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie

4701

1528 -

nr 164/XXIV/2001 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 15 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Wierzbinek planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

4704

1529 -

nr XIX/175/01 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wyznaczenia miejsc biwakowania na terenie gminy Wilczyn

4705

1530 -

nr XXXVII/257/2001 Rady Gminy w Starym Mieście z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto w zakresie dotyczącym lokalizacji zapory i zbiornika retencyjnego na rzece Powie na terenie wsi Stare Miasto, Modła Królewska, Karsy, Lisiec Mały

4706


INFORMACJE URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1531 -

decyzja nr OPO-820/122-A/4/2001/III/MW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Kotłownię "Izopol" - Zakład Gospodarki Cieplnej i Wodnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie

4715

1532 -

decyzja nr OPO-820/3602-A/3/2001/I/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez "Makran" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

4718


SPRAWOZDANIE

1533 -

sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Śremie z wykonania budżetu gminy za 2000 r.

4719

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 13.07.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57