Dziennik nr 83 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 lipca 2001 r.

Nr 83


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

1534 -

nr 103/01 z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 5 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Lipno oraz w okręgu Nr 13 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Pępowo

4782


UCHWAŁY RAD GMIN

1535 -

nr XXIX/259/2001 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/226/2000 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłaty targowej

4783

1536 -

nr 273/XXX/2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospo-darowania przestrzennego wsi Mściszewo na obszarze działki nr 150/4 i części działek nr 136, 139, 149, 151/1, 152/3, 153 położonych we wsi Mściszewo (rejon Złotoryjsko) z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej

4784

1537 -

nr XXV/148/2001 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowitem

4787

1538 -

nr XXII/199/2001 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu oraz o przyjęciu tekstu jednolitego statutu

4789

1539 -

nr XXII/200/2001 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu oraz ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, a także odpłatności za korzystanie z pola biwakowego i sprzętu wodnego

4791

1540 -

nr XXII/201/2001 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Kwilcz

4792

1541 -

nr XXII/203/2001 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kwilczu

4795

1542 -

nr XXII/207/2001 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/184/2001 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Kwilcz oraz przyjęcia jednolitego tekstu

4810

1543 -

nr LI/449/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4811

1544 -

Nr XXII/303/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Środa Wlkp. - ul. Kosynierów

4811

1545 -

Nr XXII/304/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Środa Wlkp. - Topolska III

4813

1546 -

Nr XIX/212/2001 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za zwiedzanie izb regionalnych

4816

1547 -

Nr XLIV/365/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Baranówko, na obszarze działki o nr ewid. 128/3

4816

1548 -

Nr XLIV/366/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i rzemieślniczej we wsi Krosno, na obszarze części działek o nr ewid. 143, 144, 151/5, 151/4, 153/1, 153/7, 153/8 i 158/4

4819

1549 -

Nr XXXII/292/2001 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w miejscowości Szczuczyn

4824

1550 -

Nr XXXIV/474/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza

4826

1551 -

Nr XXXIV/475/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Kalisza

4827

1552 -

Nr XLIV/367/2001 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Nowinki, na obszarze części działki o nr ewid. 263

4827

1553 -

Nr XXXIV/285/2001 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna

4830

1554

Nr XXXIV/286/2001 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno - wieś Nowy Młyn

4832

1555 -

Nr 204/2001/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa nr 42/94/II z 12.12.1994 r. - dla terenu obejmującego fragmenty działek nr 100/3 i 107 oraz działkę nr 109/2 położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Cichej i Jałowcowej

4834


UCHWAŁA RADY POWIATU

1556 -

nr XXXII/135/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia "Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie złotowskim"

4838

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 17.07.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57