Dziennik nr 83 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 19 maja 2008 r.

Nr 83

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1612

nr XVI/87/07 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupcy na 2008 rok.

 
1613

nr XIII/100/08 Rady Gminy Lipka z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008 rok.

 
1614

nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód w obrębie Mierzyn.

 
1615

nr XIX/148/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: regulaminu określającego na 2008 rok - wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 
1616

nr XVII/138/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie : Zasad dotyczących wyrażania zgody na wydzierżawienie oraz wynajmowanie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości użytkowych na cele rolnicze.

 
1617

nr XVII/139/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie : Określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie skanalizowanych.

 
1618

nr XVII/140/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie : Ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

 
1619

nr XVI/102/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 
1620

nr XVI/103/08 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie : określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 
1621

nr XX/255/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Gorzkie Pole.

 
1622

nr XX/269/2008 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr LIX/487/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach.

 
1623

nr XX/261/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27.03.2008 r. w sprawie : zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gminnych.

 
1624

nr XX/217/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze gminy Śmigiel.

 
1625

nr XX/218/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Poladowo.

 
1626

nr XX/223/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego w Śmiglu.

 
1627

nr XXI/335/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
1628

nr XXXV/351/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi.

 
1629

nr XVIII/125/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2008 roku, w sprawie : ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
1630

nr XVII/109/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 marca 2008r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

 
1631

nr XVII/110/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 marca 2008r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych.

 


POROZUMIENIA

 
1632

zawarte w dniu 3 kwietnia 2008 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Śremskim

 
1633

zawarte w dniu 28 marca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Pilskim a Gmina Białośliwie

 
1634

zawarte w dniu 20 marca 2008 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica

 
1635

zawarte w dniu 20 marca 2008 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Szydłowo

 
1636

zawarte w dniu 20 marca 2008 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gmina Wysoka

 


UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

 
1637

nr 99/SOZK/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotomyskiego.

 


SPRAWOZDANIE

 
1638

z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2007 rok.

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1639

z dnia 9 maja 2008 r. o ogłoszeniu rejestru domów pomocy społecznej

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 10:57