Dziennik nr 84 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 czerwca 2004 r.

Nr 84

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1724

nr XVI/131/2004 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Śmigiel

 
1725

nr XVI/132/2004 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłat w roku 2004 przedsiębiorców uzupełniających wpisy do ewidencji działalności gospodarczej o dane wymagane ustawą Prawo działalności gospodarczej

 
1726

nr XVI/134/2004 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śmigiel w latach 2004 - 2008

 
1727

nr XVI/139/2004 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w celu wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 
1728

nr XIX/130/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu

 
1729

nr XIX/131/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie utworzenia obwodu glosowania nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 
1730

nr XIV/119/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określania dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności

 
1731

nr XXI/231/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/177/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

 
1732

nr XIII/98/04 Rady Gminy Święciechowa z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 
1733

nr XIX-104/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz stopnia organizacyjnego

 
1734

nr XIV/120/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 
1735

nr XV/94/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Pakosław

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
1736

nr XXIII/144/04 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Śremskiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
1737

nr XXIII/145/04 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Śremskiego

 


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
1738

nr SO-15/2/P/Ln/04 z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

 
1739

nr SO-15/2D/Ln/04 z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w roku 2004

 


UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO

 
1740

nr 10/II/2004 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Turystycznego "Wielkopolska Gościna" z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie planu finansowego na 2004 rok

 


POROZUMIENIA

 
1741

zawarte w dniu 15 kwietnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Złotowskim a Miastem Złotów, Gminą Złotów, Gminą i Miastem Jastrowie, Gminą Lipka, Miastem i Gminą Okonek, Gmina Tarnówka i Gminą Zakrzewo w sprawie realizacji zadania polegającego na zakupie specjalnej broni "Pallmera" do usypiania podejrzanych o wściekliznę zwierząt

 
1742

zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 


SPRAWOZDANIA

 
1743

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotlin za rok 2003

 
1744

sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostroróg za rok 2003

 
1745

sprawozdanie opisowe Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2003

 
1746

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Święciechowa za rok 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 13:05