Dziennik nr 86 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 31 maja 2008 r.

Nr 86

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1656

nr XVIII/188/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Śmigiel na rok 2008

 
1657

nr XI/55/07 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieleszyn na rok 2008

 
1658

nr XII/85/2007 Rady Gminy Ryczywół z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok

 
1659

nr XV/130/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1660

nr XIX/224/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom, którzy inwestują i tworzą nowe miejsca pracy na terenie Miasta Gniezna

 
1661

nr XVII/146/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gołańcz

 
1662

nr XVII/102/2008 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
1663

nr XVIII/137/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zwolnień pod podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krobia stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną

 
1664

nr XXI/334/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 
1665

nr XX/120/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z terenu i urządzeń Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach

 
1666

nr XV/105/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela oraz określenia granic ich obwodów

 
1667

nr XVI/108/08 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kiszkowo nr XX/107/04 z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1668

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/859E/1317/W/OPO/2008/AJ z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza Geotermii-Czarnków sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie

 


OGŁOSZENIE

 


WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1669

z dnia 14 maja 2008 r. o rejestrze całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych, rejestrze placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz rejestrze ośrodków adopcyjno - opiekuńczych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 10:49