Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 r.

Treść archiwalna

W dniu 28 lipca 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014.

Dokumentacja Programu została zamieszczona na stronie głównej Ministerstwa w aktualnościach.

Celem Programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zrefinansowanie wydatków powstałych od 1 stycznia 2014 r. oraz dofinansowanie działań planowanych do realizacji
w 2014 r. dotyczących powstawania rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka (zadania 1, 2, 3) oraz wsparcia już istniejących rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka (zadanie 4).

Na program przeznacza się kwotę 7 799 000 zł.

Oferty należy składać w formie papierowej wyłącznie na formularzu oferty. Ofertę należy nadesłać  listem poleconym na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Oferta na Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”, w terminie 18 dni od daty opublikowania ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tj. do 16 sierpnia 2014 r.

Termin uznaje się za zachowany, jeśli podmiot złoży kompletną ofertę  w powyższym terminie osobiście w biurze podawczym Urzędu Wojewódzkiego lub nada w urzędzie pocztowym (liczy się data stempla pocztowego).   

Autor: Renata Pyżalska
Data utworzenia: 29.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2015 - 08:10