Zarządzenie Nr 388/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych