Antykorupcja

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu deklaruje, że jest organizacją przejrzystą, działającą w oparciu o przepisy prawa, reagującą bezwzględnie na wszelkie praktyki korupcyjne.

Drogi Kliencie, nie stawiaj nas w trudnej sytuacji - nie proponuj tego, co może stać w sprzeczności z naszymi zasadami.

Korupcja to jakiekolwiek nadużycie władzy publicznej dla prywatnych korzyści jednostkowych lub grupowych.
Oznacza ona zarówno:

 • proponowanie,
 • wręczenie,
 • przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki czy jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub wymuszające określone zachowanie od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.

Powiadamianie o zdarzeniach korupcyjnych
Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, każdy kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ma obowiązek zawiadomienia prokuratora lub policji o tym fakcie.
Podstawa prawna, art. 304 Kodeksu postępowania karnego:
Art. 304
§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub policję..( ...)
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia , aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące wyłącznie pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu można przesyłać za pomocą:

 • przesyłki za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  al.Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań z dopiskiem ANTYKORUPCJA
 • przesyłki złożonej na miejscu w Kancelarii Głównej
 • pocztą elektroniczną, e-PUAP itp.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej
 2. dane kontaktowe (nr tel, e-mail, adres korespondencyjny)
 3. dane personalne osoby, której dotyczy zgłoszenie
 4. opis wystąpienia incydentu.

Rozpatrzeniu będą podlegać wyłącznie zgłoszenia dotyczące WUW w Poznaniu

Przykładowe adresy kontaktowe w Poznaniu:

Prokuratura Okręgowa
ul. Solna 10,61-736 Poznań
tel.0-61 88-52-000
fax 0-61 88-52-049
mail:prokuratura@poznan.po.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział dw. z Korupcją
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
mail:korupcja@wielkopolska.policja.gov.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne
tel. 22 437-36-00
„Zgłoś korupcję” tel. 800-808-808
www.cba.gov.pl

Zapraszamy do odwiedzenia stron innych organizacji propagujących działania antykorupcyjne:

Autor: Ewa Rybicka
Data utworzenia: 02.11.2011
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.09.2020 - 08:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.06.2024 - 09:17