Zbiorcze tematy konkursów na 2012 rok

Treść archiwalna

Wojewoda Wielkopolski
informuje, iż w roku 2012 zostaną ogłoszone następujące konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, t.j. ze zm.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tejże ustawy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

1. Aktywizacja środowiska lokalnego:

 • termin składania ofert – od 30 stycznia do 21 lutego 2012 roku,
 • termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2012 roku.

2. Wspieranie wolontariatu działającego w zakresie edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego:

 • termin składania ofert – od 30 stycznia do 21 lutego 2012 roku,
 • termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2012 roku.

3. Readaptacja więźniów i skazanych:

 • termin składania ofert – od 30 stycznia do 21 lutego 2012 roku,
 • termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2012 roku.

4. Specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie:

 • termin składania ofert – od 15 lutego do 8 marca 2012 roku,
 • termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2012 roku.

5. Profilaktyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci:

 • termin składania ofert – od 15 lutego do 8 marca 2012 roku,
 • termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2012 roku.

6. Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych:

 • termin składania ofert – od 27 lutego do 19 marca 2012 roku,
 • termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 17 grudnia 2012 roku.

7. Działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych:

 • termin składania ofert – od 27 lutego do 19 marca 2012 roku,
 • termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2012 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej WUW
al. Niepodległości 16/18,
61-713 Poznań,
pokój 773, VII piętro budynek A
lub pod numerami telefonów 61 854 18 46 lub 61 854 16 90.

Wojewoda Wielkopolski zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji poszczególnych programów oraz rozszerzenia tematycznego programów zaproponowanych do realizacji w 2012 roku.

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 26.01.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.01.2015 - 14:23