Dowody osobiste

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną

Jest wydawany od 4 marca 2019 roku.
E-dowód służy do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Certyfikaty w e-dowodzie.

Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód.
Certyfikaty, pozwalają:

 • potwierdzić swoją obecność,
 • uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP, 
 • podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym.

Są 4 certyfikaty:

 • certyfikat potwierdzania obecności. Jest w każdym e-dowodzie. Aby użyć certyfikatu nie potrzeba żadnego kodu PIN,
 • certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się w usługach online. Ma go tylko osoba, która skończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona. By użyć certyfikatu, potrzebny jest 4-cyfrowy kod PIN 1,
 • certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym.
  Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie.
  W kontakcie z urzędem lub innym podmiotem publicznym jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Można go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Może mieć go osoba pełnoletnia oraz która skończyła 13 lat, dla której o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła, właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat. Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie nie mają tego certyfikatu. By użyć certyfikatu, potrzebny jest 6-cyfrowy kod PIN 2,
 • certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Można go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie. Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie twój e-dowód zostanie unieważniony.

Wszystkie informacje dotyczące e-dowodu znajdują się na stronie http://edowod.gov.pl.

 Ulotka MSWiA

Dowód osobisty zgłoszony w organie gminy jako utracony traci swoją ważność.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych a informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacjyjnego Schengen, oraz do wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez co może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, jednak dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.).

Autor: Olga Hydzik
Data utworzenia: 04.02.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.02.2016 - 14:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.03.2019 - 14:56