Dziennik nr 110 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 czerwca 2003 r.

Nr 110

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2008

nr III/24/03 Rady Gminy Krzymów z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2003 rok

 
2009

nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i Miasta Tuliszków

 
2010

nr VI/36/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Środkowej w Grodzisku Wielkopolskim

 
2011

nr VII/69/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Błażejewku, działki nr 447/1, 447/2, 448/1, 449/1 i 450/1, obręb Błażejewko

 
2012

nr VIII/56/03 Rady Miejskiej w Obornikach Wielkopolskich z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Obornikach - działki o numerach ewidencyjnych 2079, 2083, 2084 i 2085 - skala 1:1000

 
2013

nr VIII/58/03 Rady Miejskiej w Obornikach Wielkopolskich z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrówce Leśnej - część działki nr 76 - skala 1:1000

 
2014

nr VI/52/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Szkolnej, obejmujący część działek nr ewid. 192/1, 190/2, 202

 
2015

nr VI/53/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Szkolnej, działka nr ewid. 190/1

 
2016

nr VII/32/03 Rady Gminy w Olszówce z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

 
2017

nr VII/63/03 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Miasta

 
2018

nr VI/45/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 15 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
2019

nr IX/71/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złóż torfu - obręb Rożnowo, działki ewidencyjne o nr 349 i 350/1 o powierzchni 1,1 ha

 
2020

nr VI/48/03 Rady Gminy Siedlec z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec w obrębie miejscowości Siedlec

 
2021

nr VI/49/03 Rady Gminy Siedlec z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec, obręb wsi Belęcin - część działki o numerze ewidencyjnym 259/18

 
2022

nr VI/38/03 Rady Gminy Kościan z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i aktywizacji gospodarczej

 
2023

nr VI/43/03 Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Książ Wielkopolski

 
2024

nr VII/53/2003 Rady Gminy w Starym Mieście z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2025

nr VII/54/2003 Rady Gminy w Starym Mieście z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
2026

nr VII/43/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad używania herbu Miasta i Gminy Szamotuły

 
2027

nr VII/45/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia granic obwodów dla Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 4 w Szamotułach prowadzonych przez Powiat Szamotulski i zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły nr VII/55/99 z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Szamotułach

 
2028

nr VII/37/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Urzędu Gminy Wijewo z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania ulg w ich spłacie

 
2029

nr VII/38/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności

 
2030

nr VII/84/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Sierakowo, ul. Zielona

 
2031

nr VII/30/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
2032

nr VII/32/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na posiłki dla uczniów

 
2033

nr IX/79/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej i Rolnej

 
2034

nr IX/80/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki, rejon ulicy Granicznej

 
2035

nr IX/81/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biedrusko na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 219L/6, 219L/7, 219L/8, 219L/9, 219L/10, 219L/11, 219L/12, 219L/13, 219L/14, 219L/15, 219L/16, 219L/17, 219L/18, 219L/19 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 9 i 219L/5

 
2036

nr IX/82/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 325/19 i 325/14 w Golęczewie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 27.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 13:50