Dziennik nr 111 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 czerwca 2003 r.

Nr 111

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2037

nr V/37/2003 Rady Gminy Brudzew z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2002 Rady Gminy Brudzew z dnia 14 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2003

 
2038

nr VI/46/2003 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 31 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę nr III/10/2002 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Krzyż Wielkopolski

 
2039

nr 47/VI/2003 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie

 
2040

nr 50/VI/2003 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14/III/2002 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie inkasa podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości

 
2041

nr VIII/54/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie dokonania zmiany organizacyjnej placówek oświatowych w Bytyniu

 
2042

nr V/44/2003 Rady Gminy Lipno z dnia 28 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie miejscowości Wilkowice w rejonie ulicy Granicznej, Nowej i Lipowej

 
2043

nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Opalenicy

 
2044

nr V/45/2003 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska w Opalenicy

 
2045

nr VII/48/2003 Rady Gminy w Malanowie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie

 
2046

nr VI/49/03 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włoszakowice

 
2047

nr VI/54/03 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

 
2048

nr IX/83/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 
2049

nr V/37/03 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów sołectw i miasta - osiedla

 
2050

nr V/41/03 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku

 
2051

nr VIII/56/03 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie połączenia publicznych szkół, prowadzonych przez gminę Sompolno, w zespół szkolno-przedszkolny (Akt założycielski)

 
2052

nr VIII/57/03 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie połączenia publicznych szkół, prowadzonych przez gminę Sompolno, w zespół szkolno-przedszkolny (Akt założycielski)

 
2053

nr VIII/58/03 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie połączenia publicznych szkół, prowadzonych przez gminę Sompolno, w zespół szkolny (Akt założycielski)

 
2054

nr VIII/61/03 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Sompolno

 
2055

nr IX/52/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, a także określenia inkasentów o wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw gminy Trzemeszno

 
2056

nr 43/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Puszczykowi

 
2057

nr 44/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 254/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie zasad polityki czynszowej

 
2058

nr IX/101/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2059

nr IX/106/2003 z dnia 26 maja 2003 w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2002 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2003

 
2060

nr IX/109/2003 z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie pozbawienia odcinków dróg nr 184 i 187 kategorii drogi wojewódzkiej, zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej ulic Zamkowa, Spółdzielcza, Al. Jana Pawła II oraz ustalenia nowego przebiegu dróg wojewódzkich nr 184, 185 i 187 w mieście Szamotuły

 


KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 
2061

z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2062

z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przydzielił dotację w 2003 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 


SPRAWOZDANIA

 
2063

z wykonania budżetu gminy Lubasz za 2002 rok

 
2064

informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy w Łobżenicy za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 13:48