Dziennik nr 12 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 stycznia 2006 r.

Nr 12

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
279

nr LXXXIII/947/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia na rok 2006 regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań

 
280

nr XLVII/403/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

 
281

nr XLVII/404/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

 
282

nr XLVII/405/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

 
283

nr XLVII/409/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2006

 
284

nr XXXI/337/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/297/2005 stanowiącej zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goślina na lata 2004 - 2008

 
285

nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

 
286

nr XXXIX/615/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza

 
287

nr XXXIX/616/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza

 
288

nr XXXIX/617/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazw parkowi i skwerom

 
289

nr XXXIX/618/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza

 
290

nr XXXIX/619/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie miasta Kalisza

 
291

nr XXXIX/620/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

 
292

nr 594 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina"

 
293

nr XLVIII/522/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom w Kamionkach

 
294

nr XL/296/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, określania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
295

nr XL/297/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

 
296

nr XXX/264/05 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

 
297

nr XXX/264/05 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków

 
298

nr XXXII/286/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej

 
299

nr XXXII/291/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
300

nr 64/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych

 
301

nr 64/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Wągrowca

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
302

nr XXXV/193/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński

 
303

nr XXXVI/237/05 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2006

 


POROZUMIENIE

 
304

zawarte w dniu 20 grudnia 2005 roku pomiędzy Powiatem Słupeckim a Gminą i Miastem Zagórów w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Zagórów

 


ANEKSY DO POROZUMIEŃ

 
305

aneks nr 1 z dnia 5 grudnia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 17 listopada 2005 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Jarocińskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego realizacji działań w ramach "Europejskiej debaty publicznej w Wielkopolsce"

 
306

aneks nr 1 z dnia 8 grudnia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 14 listopada 2005 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Leszno w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego realizacji działań w ramach "Europejskiej debaty publicznej w Wielkopolsce"

 
307

aneks z dnia 12 grudnia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 14 listopada 2005 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Wrzesińskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego realizacji działań w ramach "Europejskiej debaty publicznej w Wielkopolsce"

 
308

aneks nr 1 z dnia 13 grudnia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 16 listopada 2005 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pleszewskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego realizacji działań w ramach "Europejskiej debaty publicznej w Wielkopolsce"

 
309

aneks nr 1 z dnia 14 grudnia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 14 listopada 2005 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Średzkim w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego realizacji działań w ramach "Europejskiej debaty publicznej w Wielkopolsce"

 
310

aneks nr 1 z dnia 15 grudnia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 17 listopada 2005 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Ostrzeszowskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego realizacji działań w ramach "Europejskiej debaty publicznej w Wielkopolsce"

 


OGŁOSZENIA STAROSTÓW

 
311

komunikat Starosty Kępińskiego z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2006 roku w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni

 
312

zarządzenie nr 1/06 Starosty Pleszewskiego z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2006

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 23.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 13:51