Dziennik nr 120 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 czerwca 2009 r.

Nr 120

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1940

nr XXVI/208/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie - część A

 
1941

nr XXVI/209/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie - część C

 
1942

nr XXVI/210/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie - część D

 
1943

nr XXVI/212/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie - część G

 
1944

nr XXXII/133/2009 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek: dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brodnica

 
1945

nr XXXII/136/2009 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brodnica

 
1946

nr XXVI/173/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto Pyzdry

 
1947

nr XXVI/174/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli przedszkoli, szkół, gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Pyzdry

 
1948

nr XXVI/175/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 
1949

nr XXX/218/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych na terenie miasta Wągrowca

 
1950

nr 308/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie

 


SPRAWOZDANIE

 
1951

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Słupca za 2008 rok

 


UCHWAŁA WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA W POZNANIU

 
1952

nr 10/2009 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu z dnia 12 mają 2009 r. w sprawie uzupełnienia do wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 


WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 
1953

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 marca 2008 r. dotyczący skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie nr 470/XLIII/02 z dnia 22 lutego 2002 roku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1954

nr WN.I-2-0911-187/09 z dnia 20 maja 2009 r. dotyczące uchwały nr XXXII/133/2009 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek: dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brodnica

 
1955

nr WN.I-2-0911-188/09 z dnia 20 maja 2009 r. dotyczące uchwały nr XXVI/175/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 
1956

nr WN.I-2-0911-192/09 z dnia 20 maja 2009 r. dotyczące uchwały nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru miejscowości Sulęcinek

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKPOLSKIEGO

 
1957

z dnia 2 czerwca 2009 r. o sprostowaniu błędów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 09:47