Dziennik nr 122 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 czerwca 2009 r.

Nr 122

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1976

nr XXXV/232/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, przy ul. Leśnej i Rolnej, część działek nr ewid. 346, 347 oraz część działek nr ewid. 348, 372

 
1977

nr XVIII/140/2009 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miedzichowo

 
1978

nr XVIII/141/2009 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miedzichowo

 
1979

nr XVIII/143/2009 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego

 
1980

nr XVIII/144/2009 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miedzichowo na realizację zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

 
1981

nr XXII/131/2009 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dominowo

 
1982

nr XXXIV/298/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie na obszarze pomiędzy ulicami: Lipową, Złotą, Sobacką i Obornicką

 
1983

nr 307/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Helenki" w Śremie

 
1984

nr XXX/226/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/104/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 mają 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kleszczewo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 


SPRAWOZDANIE

 
1985

zarządzenie nr 381/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1986

nr WN.I-2-0911-199/09 z dnia 27 maja 2009 r. orzekające częściową nieważność załącznika do uchwały nr XXII/131/2009 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 
1987

nr WN.Le.5.0911-210/09 z dnia 25 maja 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVIII/229/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 
1988

nr WN.Pi.-3-0911-205/09 z dnia 25 maja 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXII/204/2009 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 kwietnia 2009 r.

 
1989

nr WN.Le.5.0911-206/09 z dnia 25 maja 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVIII/134/2009 Rady Gminy w Jutrosinie z dnia 21 kwietnia 2009 r.

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1990

nr OPO-4210-16(8)/2009/227/VI/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu z dnia 19 maja 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustanowioną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu

 
1991

OPO-4210-3392)/2009/227/VI/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję z dnia 19 maja 2009 r. nr OPO-4210-16(8)/2009/227/VI/AgS

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1992

z dnia 25 mają 2009 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Międzygminnego "Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart" z siedzibą w Nieparcie

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
1993

obwieszczenie z dnia 25 maja 2009 r. Komisarza Wyborczego w Poznaniu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kleszczewo przeprowadzonych w dniu 24 maja 2009 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 22.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 09:33