Dziennik nr 123 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 czerwca 2010 r.

Nr 123

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2313

nr XXXIV/311/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu oraz dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego

 
2314

nr XXXIV/312/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Pleszew na stałe obwody głosowania

 
2315

nr XLVI/584/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim oraz uchylenia uchwały Nr XXXII/437/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

 
2316

nr XLVI/585/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 15

 
2317

nr XLVI/586/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim ul. Królowej Jadwigi 3

 
2318

nr XLVI/587/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim ul. Grabowska 1-3

 
2319

nr XLVI/588/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staroprzygodzka 112

 
2320

nr XLVI/589/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim ul. Bema 30

 
2321

nr XLVI/905/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim ul. Asnyka 26

 
2322

nr XLVI/591/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Mirosława Ferica w Ostrowie Wielkopolskim ul. Batorego 2

 
2323

nr XLVI/592/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Świetlicowa 9

 
2324

nr XLVI/593/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Moblistów w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 51

 
2325

nr XLVI/594/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim ul. Waryńskiego 29

 
2326

nr XLVI/595/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim ul. Tuwima 12

 
2327

nr XLVI/596/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Nr 4 im..Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim ul. Krotoszyńska 171

 
2328

nr XXXIX/221/10 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości służebnością przesyłu na czas dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 30 lat

 
2329

nr XXXIX/238/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/193/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe

 
2330

nr LVIII/540/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Roszków, gmina Jarocin, dla działek nr 539/1, nr 348 i nr 540

 
2331

nr LVIII/545/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze gminy Jarocin

 
2332

nr LVIII/546/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego wykonywane przez Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. Z o.o. oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z tym przewozem

 
2333

nr LVIII/547/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

 
2334

nr XXXVI/276/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 
2335

nr XLIII/220/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelazków

 
2336

nr XXXII/227/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice

 
2337

nr XXXII/233/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice

 
2338

nr XXXII/235/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice

 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 25.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 13:58