Dziennik nr 13 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 stycznia 2006 r.

Nr 13

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO

 
313

nr 4/06 z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Debrzno

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
314

nr 153/XXII/2005 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu na 2006 roku określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce

 
315

nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobyla Góra w roku 2006

 
316

nr XXXI/227/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków wchodzących w skład wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylin

 
317

nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania

 
318

nr XXXV/261/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
319

nr XXXV/263/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok 2006

 
320

nr XXVIII/157/05 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego na rok 2006 - wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie

 
321

nr XXXVII/332/05 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie miasta Śmigiel

 
322

nr XXXVII/335/05 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji (wydobycia) złoża torfu "Wydorowo" położonego w obrębie wsi Wydorowo, gmina Śmigiel

 
323

nr 285/XXXI/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat (ceny) za 1 tonę odpadów składowanych na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Goraninie

 
324

nr XXII/175/05 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
325

nr XXII/176/05 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobra

 
326

nr XXII/179/05 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
327

nr XXXVII/461/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kazimierz Biskupi

 
328

nr XXXVII/462/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kazimierz Biskupi

 
329

nr XXXVII/468/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Posada

 
330

nr XXVII/161/05 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenie gminy Krzymów

 
331

nr XXXVI/268/05 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe

 
332

nr XXXIV/205/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo

 
333

nr XXXIV/211/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Orchowo

 
334

nr XXXIV/212/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie upoważnienia organu jednostki pomocniczej

 
335

nr XXXIX/289/05 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie Uchwały nr III/23/02 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
336

nr XXVII/197/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Złotowa i rozstrzygania o dalszym z nimi postępowaniu

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
337

nr XXXV/234/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XX/148/04 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia

 
338

nr XXXVIII/200/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY

 
339

nr 1/06 Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 10 stycznia 2006 roku w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2006 roku

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 24.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 13:49