Dziennik nr 13 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 lutego 2007 r.

Nr 13

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
323

nr II/10/06 Rady Gminy Trzcinica z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzcinicy"

 
324

nr II/14/06 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w roku 2007 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żerków

 
325

nr II/24/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
326

nr III/12/06 Rady Gminy Blizanów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w 2007 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Blizanów

 
327

nr III/20/06 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów targowisk

 
328

nr III/22/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza

 
329

nr III/19/06 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

 
330

nr III/7/2006 Rady Gminy Brudzew z dnia 15 grudnia 21006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Brudzew na rok 2007

 
331

nr III/16/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
332

nr III/19/06 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej składane wskutek urzędowej zmiany nazwy ulicy lub numeru nieruchomości

 
333

nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Pleszewie

 
334

nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok 2007

 
335

nr III/20/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok

 
336

nr III/22/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Rydzyna

 
337

nr III/23/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
338

nr IV/20/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na rok 2007, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
339

nr III/13/06 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XXXV/241/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny w obrębie wsi Baszków

 
340

nr III/14/06 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XXXV/242/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny w obrębie wsi Bestwin

 
341

nr III/15/06 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XXXV/243/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny w obrębie wsi Konarze

 
342

nr III/16/06 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XXXV/245/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny w obrębie wsi Chachania

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
343

nr 16/II/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński

 
344

nr 17/II/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7/II/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego

 


POROZUMIENIA

 
345

zawarte w dniu 4 stycznia 2007 r. pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a gminą Chrzypsko Wielkie dotyczące bieżącego utrzymania ulicy i drogi

 
346

zawarte w dniu 4 stycznia 2007 r. pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a gminą Kwilcz dotyczące bieżącego utrzymania ulic

 
347

zawarte w dniu 4 stycznia 2007 r. pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a gminą Sieraków dotyczące bieżącego utrzymania ulic

 
348

zawarte w dniu 4 stycznia 2007 r. pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a gminą Międzychód dotyczące bieżącego utrzymania ulic

 


KOMUNIKATY STAROSTY RAWICKIEGO

 
349

z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej" Mały Dworek" w Łaszynie prowadzonym przez powiat rawicki w roku 2007

 
350

z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat rawicki w roku 2007

 


INFORMACJA

 


O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
351

informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4110-37(3)/2007/186/AJ i nr WCC/893D/186/W/OPO/2007/AJ z dnia 22 stycznia 2007 r. dotyczących Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Śremie

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
352

z dnia 5 lutego 2007 r. o sprostowaniu błędu

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 06.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:38