Dziennik nr 135 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 20 sierpnia 2008 r.

Nr 135

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2480

nr X/65/2007 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Połajewo dla działki nr 456/7

 
2481

nr XXVII/181/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chodzieży przy ul. Jana Kochanowskiego

 
2482

nr XIX/156/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Masłowa

 
2483

nr XIX/169/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska oraz sposób ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń targowiska

 
2484

nr XXII/93/08 Rady Gminy Białośliwie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nieżychowie

 
2485

nr XVIII/143/08 Rady Gminy Lipka z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych środków przeznaczonych na ten cel dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Lipka

 
2486

nr XVIII/111/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w m. Wielichowo Wieś

 
2487

nr XXI/120/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 


SPRAWOZDANIE

 
2488

zarządzenie nr 132/08 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2007 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 20.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 13:53