Dziennik nr 137 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 września 2005 r.

Nr 137

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3817

nr XXVIII/205/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie wsi Dąbcze, gmina Rydzyna

 
3818

nr XXXI/203/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002r.

 
3819

nr XXX/169/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody z wodociągów i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Malanów

 
3820

nr XXV/207/2005 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 lipca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej

 
3821

nr XXV/209/2005 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 lipca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rychwał

 
3822

nr XL/353/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. 520/1 i 520/2 w miejscowości Chludowo - gmina Suchy Las, obejmującej działkę o nr ewid. 520/2

 
3823

nr XXVIII/213/2005 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej

 
3824

nr LVIII/369/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3825

nr LVIII/370/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie nadania nazw ulic

 
3826

nr LVIII/371/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3827

nr LVIII/376/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Tarnowo Podgórne

 


PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO

 
3828

protokół ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Mikstacie i Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat przed upływem kadencji zarządzone na dzień 21 sierpnia 2005r. przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

 
3829

z dnia 29 sierpnia 2005r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów przedterminowych burmistrza gminy Trzemeszno

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3830

decyzja nr OPO-4210-50(4)/2005/1723/IV/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2005r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez "Energooptim" Bartkowiak i Wspólnicy sp. j. z siedziba w Poznaniu

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3831

nr WCC/121B/282/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/127B/282/W/OPO/2005/AJ z dnia 14 lipca 2005r. dotycząca zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza, określonego w koncesjach na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucje ciepła udzielonych Miejskiej Energetyce Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Pile

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 06.09.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 08:22