Dziennik nr 139 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 września 2005 r.

Nr 139

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3850

nr 162/2005 z dnia 12 września 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wyrzysku oraz Rady Gminy Wapno

 
3851

nr 163/2005 z dnia 12 września 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kłodawie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3852

nr XXVIII/33/2005 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/8/2005 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3853

nr XXXV/220/2005 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 lipca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Gąsawskiej w Szamotułach

 
3854

nr XXXVI/153/2005 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 lipca 2005r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
3855

nr 302/XLV/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Potasze

 
3856

nr 305/XLV/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

 
3857

nr XLI/354/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działek o nr ewid. 895/1, 895/2, 896, 897

 
3858

nr 310/XLI/2005 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 sierpnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
3859

nr XXX/180/2005 Rady Gminy Orchowo z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę

 
3860

nr XXV/177/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 sierpnia 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracji Oświaty w Kołaczkowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

 
3861

nr XXV/181/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 sierpnia 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

 
3862

nr XXXIII/174/2005 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3863

nr XXXIII/335/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kiekrz, gmina Rokietnica

 
3864

nr XXXIII/336/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kobylniki, gmina Rokietnica

 
3865

nr XXXIII/337/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 
3866

nr XXV/140/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
3867

nr XXVI/160/2005 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wielichowie do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wielichowo

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3868

nr XXIX/198/2005 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Jarocińskiego

 


POROZUMIENIE

 
3869

zawarte dnia 1 czerwca 2005r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a miastem Kalisz w sprawie powierzenia zadań związanych z udzielaniem pomocy przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

 


OBWIESZCZENIE

 


KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
3870

z dnia 6 września 2005r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Krotoszyńskiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.09.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 15:24