Dziennik nr 142 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 22 lipca 2010 r.

Nr 142

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2705

nr XLI/215/2010 Rady Gminy Słupca z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Słupca

 
2706

nr XXXV/249/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i cofania oraz obliczania wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w Gminie Obrzycko za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

 
2707

nr XXXII/247/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie "Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Zaniemyśl, należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie"

 
2708

nr LVIII/358/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/287/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2709

nr XLIX/542/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie opłaty targowej

 
2710

nr XLIX/549/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gnieźnie

 
2711

nr XLIX/550/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładzie pomocy społecznej na obszarze miasta Gniezna dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010

 
2712

nr 375/LII/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Czerwonak

 
2713

nr XLIX/554/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/454/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 października 2009 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi wchodzącymi w skład zasobu komunalnego Miasta Gniezna

 
2714

nr XL/376/10 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/325/06 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 25 października 2005 r. w sprawie utworzenia Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz nadania mu Statutu

 
2715

nr XL/377/10 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Zbąszyń

 
2716

nr LVIII/403/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Daszewicach

 
2717

nr LVIII/404/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2718

nr NK.I-4.0911-116/10 z dnia 24 maja 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXII/247/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie "Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Zaniemyśl, należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie"

 


SPRAWOZDANIA

 
2719

informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2009 rok

 
2720

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2009 rok

 
2721

zarządzenie nr 281/10 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2009

 
2722

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2009 r.

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 22.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 08:02