Dziennik nr 146 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 27 lipca 2010 r.

Nr 146

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2776

nr XXXVIII/239/10 z dnia 10 lutego 2010 r. Rady Gminy Strzałkowo w sprawie regulaminu korzystania z parków komunalnych położonych na terenie Gminy Strzałkowo

 
2777

nr XXXVIII/241/10 z dnia 10 lutego 2010 r. Rady Gminy Strzałkowo w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2778

nr XXXIX/659/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Miejskiej Środa Wielkopolska w sprawie nadania nazwy ulicy w Środzie Wielkopolskiej - Aleja Średzkich Olimpijczyków.

 
2779

nr XXXIX/660/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Miejskiej Środa Wielkopolska w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

 
2780

nr XXXVII/179/2010 z dnia 30 marca 2010 r. Rady Miejskiej Jutrosin w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jutrosin dla fragmentów miejscowości Nowy Sielec i Szymonki

 
2781

nr XLIII/214/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Olszówka zmieniająca uchwałę Nr XXXXI/182/2002 Rady Gminy w Olszówce z dnia 10 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Olszówka na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych

 
2782

nr XXXIX/295/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Babiak w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku"

 
2783

nr LV/417/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Kole w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Miasta Koła

 
2784

nr LV/418/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Kole w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2785

nr LV / 419 /2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Kole w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła

 
2786

nr XLI/256/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Strzałkowo w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

 
2787

nr XXXVI/272/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Poniec w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania odroczenia lub rozkładania na raty wierzytelności przypadających Gminie Poniec, podległym jednostkom, z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych

 
2788

nr LVIII/424/10 z dnia 4 maja 2010 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Wierzeja.

 
2789

nr LVIII/425/10 z dnia 4 maja 2010 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Wierzeja.

 
2790

nr XXIX/186/10 z dnia 18 maja 2010 r. Rady Gminy Zakrzewo zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci szkół publicznych: gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz granic ich obwodów

 
2791

nr XXIX/191/10 z dnia 18 maja 2010 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie nadania nazwy ulicy w Zakrzewie

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2792

nr XXX / 247 / 10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu leszczyńskiego

 
2793

nr XXXIX/227/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Powiatu Średzkiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/200/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

 
2794

nr KN.I-5.0911-109/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXIX/660/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Wielkopolska

 


POROZUMIENIA

 
2795

nr 5 z dnia 7 maja 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego ANEKS do Porozumienia zawartego w dniu 16 lipca 2009 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2796

nr OPO-4210-18(6)/2010/13859/I/AgS z dnia 26 maja 2010 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmiana decyzji z dnia 17 marca 2009 r. nr OPO-4210-93910/2008/2009/13859/I/AgS

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 
2797

z dnia 27 maja 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO" z siedzibą w Kostrzynie

 
2798

z dnia 28 maja 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z siedzibą w Czempiniu.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 24.06.2012 - 13:54