Dziennik nr 147 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 27 lipca 2010 r.

Nr 147

 

TREŚĆ
Poz.:

2799

nr XXXV/276/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Gminy Wągrowiec w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wągrowiec lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz określenia organów do tego uprawnionych.

 
2800

nr XLIV/319/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie sprostowania błędu

 
2801

nr LIX/554/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Jarocin w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarocin.

 
2802

nr XXV/200/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Żerków na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu i dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.

 
2803

nr XXV/201/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Żerków na stałe obwody głosowania.

 
2804

nr XXV/202/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji

 
2805

nr XLIV/270/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Drawsko w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 
2806

nr XLVI/291/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Dobrzyca w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Dobrzyca do stanu faktycznego

 
2807

nr XLVI/295/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Dobrzyca w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
2808

nr XLVI/296/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Dobrzyca w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2809

nr XL/303/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Koźminek zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
2810

nr XL/307/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Koźminek w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/264/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 19 października 2006 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Gmina Koźminek

 
2811

nr XXXVII/267/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Ostrzeszów w sprawie zmiany w Statucie Miasta i Gminy Ostrzeszów

 
2812

nr XXXVII/269/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Ostrzeszów w sprawie: dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego oraz zmian w podziale Miasta i Gminy Ostrzeszów na stałe obwody głosowania

 
2813

nr XXXVII/270/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Ostrzeszów w sprawie: dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów do stanu faktycznego

 
2814

nr XXXVII/271/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Ostrzeszów w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Ostrzeszów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 
2815.

nr XLVII/489/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Śmigla w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
2816

nr XLVII/492/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Śmigla w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/06 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 
2817

nr XLVII/493/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Śmigla w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z kortów tenisowych w Śmiglu.

 
2818

nr XL/231/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Kobyla Góra w sprawie utworzenia obwodu głosowania na obszarze Gminy Kobyla Góra w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

 
2819

nr XL/232/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Kobyla Góra zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/317/2002 z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kobyla Góra

 
2820

nr LII/351/2010 z dnia 6 maja 2010 r. Rady Miejskiej Kępno w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kępno w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2821

nr LII/352/2010 z dnia 6 maja 2010 r. Rady Miejskiej Kępno w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Kępno do stanu faktycznego

 
2822

nr XXXII/ 253/2010 z dnia 14 maja 2010 r. Rady Gminy Pępowo w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Pępowo

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2823

nr LIII/244/10 z dnia 21 maja 2010 r. Rady Powiatu Krotoszyńskiego uchylająca uchwałę Nr XIX/135/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2824

nr z dnia 14 maja 2010 r. Komisarza Wyborczego w Poznaniu w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

 
2825

nr z dnia 28 maja 2010 r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bralin w okręgu wyborczym Nr 2

 
2826

nr z dnia 28 maja 2010 r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Miejskiej w Kępnie w okręgu wyborczym Nr 2

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 
2827

z dnia 7 czerwca 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego w sprawie sprostowania błędów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 24.06.2012 - 13:48