Dziennik nr 15 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzelek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 lutego 2007 r.

Nr 15

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
376

nr 4/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dopiewo

 
377

nr 5/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skórzewo, gmina Dopiewo

 
378

nr 6/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nekla

 
379

nr 7/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Objezierze w gminie Oborniki

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
380

nr XXXV/201/2006 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kuślin

 
381

nr XLII/312/2006 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Klęka- gmina Nowe Miasto nad Wartą

 
382

nr II/5/06 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego

 
383

nr II/10/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław

 
384

nr II/11/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2007 r.

 
385

nr II/12/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej

 
386

nr II/13/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
387

nr II/14/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawki podatku i wprowadzenia zwolnień z podatku od posiadania psów

 
388

nr III/07/06 Rady Gminy Chocz z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
389

nr III/012/06 Rady Gminy Chocz z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chocz

 
390

nr 24/IV/06 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Brzeziny dodatków do wynagrodzeń, nagród i dodatku mieszkaniowego

 
391

nr IV/13/2006 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mikstat, o których mowa z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

 
392

nr III/16/2006 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalania regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Doruchów

 
393

nr IV/21/2006 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Krzykosy

 
394

nr III/22/2006 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchylania uchwały nr XXIV/231/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 29 listopada 2004 r.

 
395

nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rakoniewice na lata 2007-2011

 
396

nr III/11/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, stażowego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nekla

 
397

nr 40/V/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miękowo

 
398

nr 41/V/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektu użyteczności publicznej pod nazwą Skatepark

 
399

nr 42/V/2007 Rady Gminy czerwonak z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Czerwonak

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
400

nr III/18/2006 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

 


SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

 
401

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006

 


KOMUNIKAT STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

 
402

z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2007 roku w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 09.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:35