Dziennik nr 150 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 sierpnia 2010 r.

Nr 150

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2867

nr XXXVI/271/2009 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXXIV/273/05 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie

 
2868

nr XXXVII/170/2010 z dnia 29 marca 2010 r. Rady Gminy Szczytniki w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły

 
2869

nr XXXVII/193/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2870

nr XLVII/583/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Piła w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 
2871

nr XXXI/414/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Września w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe

 
2872

nr XXXV/245/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry

 
2873

nr XXXV/250/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pyzdry

 
2874

nr XXIX/225/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce

 
2875

nr XXIX/226/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w obrębie Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce

 
2876

nr XXIX/227/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej i pensjonatowej w obrębie Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce

 
2877

nr 318/XXXVIII/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Gminy Ślesin w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 
2878

nr 319/XXXVIII/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Gminy Ślesin w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Ślesin dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

 
2879

nr KN.I-2.0911- 128 /10 z dnia 10 czerwca 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność § 65 ust. 5 uchwały Nr XXXV/250/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pyzdry

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 02.08.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.06.2012 - 23:47