Dziennik nr 158 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 18 września 2008 r.

Nr 158

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2712

nr XVII/96/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Sulmierzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2713

nr XVIII/102/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów położonych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn na kolejne umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

 
2714

nr XXIII/139/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego osadę Nowa Wieś w gminie Trzcinica

 
2715

nr XXIII/140/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Trzcinica

 
2716

nr XXVI/170/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w mieście Kępno

 
2717

nr XXVI/171/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ronda w mieście Kępno

 
2718

nr XXI/126/08 Rady Gminy w Chodowie z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/98/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia

 
2719

nr XVIII/133/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/2007 Rady Gminy Pępowo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy w 2008 r.

 


POROZUMIENIA

 
2720

zawarte w dniu 30 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gnieźnieńskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2721

zawarte w dniu 21 sierpnia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 


INFORMACJE

 


O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2722

informacja o decyzji nr WCC/923B/1574/W/OPO/2008/AJ z dnia 22 sierpnia 2008 r. dotycząca przedsiębiorcy "Pressterm" sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie

 
2723

informacja o decyzji nr WCC/272-ZTO-A/422/W/OPO/2008/AJ z dnia 26 sierpnia 2008 r. dotycząca Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wągrowcu sp. z o.o.

 


SPRAWOZDANIA

 
2724

zarządzenie nr 45/08 Wójta Gminy Rzgów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2007

 
2725

zarządzenie nr 47/08 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2007 rok

 
2726

zarządzenie nr 36/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 18.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:32