Dziennik nr 160 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 października 2003 r.

Nr 160

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2998

nr XL/383/2002 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 września 2002 roku w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości

 
2999

nr IX/72/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Rokietnica dla działek nr 46/1, 46/2, 46/3, 48 i 49 w Rostworowie i działki nr 330 w Rakietnicy

 
3000

nr XI/46/03 Rady Gminy Bralin z dnia 8 września 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bralin

 
3001

nr VII/75/2003 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 8 września 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie

 
3002

nr VIII/66/2003 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 września 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Zaniemyślu

 
3003

nr VIII/67/2003 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 września 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/187/97 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 7 lipca 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie

 
3004

nr XI/119/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 września 2003 roku w sprawie oddania w trwały zarząd, oraz określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym na cele działalności oświatowej

 
3005

nr XI/121/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 września 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/173/98 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 6 marca 1998 roku w sprawie wyrażenia zgody na obrót nieruchomościami stanowiącymi gminny zasób nieruchomości

 
3006

nr 69/03 Rady Gminy Władysławów z dnia 11 września 2003 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Władysławów położonych w budynku przy ul. Górniczej 1 we Władysławowie

 
3007

nr VIII/29/03 Rady Gminy Lipka z dnia 15 września 2003 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
3008

nr XI/151/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2003 roku w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w rejonie ulicy Jastrzębiej i ulicy Olchowej

 
3009

nr XI/151/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2003 roku w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w rejonie ulicy Cegłowej i ulicy Wiklinowej

 
3010

nr X/102/2003 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 września 2003 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3011

nr IX/43/2003 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Chodzieskiego

 


POROZUMIENIA

 
3012

porozumienie zawarte w dniu 15 lipca 2003 roku pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie modernizacji kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

 
3013

porozumienie wstępne zawarte w dniu 27 sierpnia 2003 roku pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie modernizacji kotłowni Ośrodka Wsparcia w Pleszewie

 
3014

porozumienie zawarte w dniu 29 sierpnia 2003 roku pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie modernizacji kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

 
3015

porozumienie zawarte w dniu 29 sierpnia 2003 roku pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie modernizacji kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

 
3016

porozumienie zawarte w dniu 29 sierpnia 2003 roku pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie modernizacji kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3017

nr OCC/283A/873/U/OPO/2003/MP z dnia 1 października 2003 roku w sprawie cofnięcia z urzędu koncesji na obrót ciepłem Energetycznemu Towarzystwu Finansowo-Leasingowemu "ENERGO - UTECH" S.A. w Poznaniu

 


SPRAWOZDANIE

 
3018

sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:14