Dziennik nr 160 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 23 września 2008 r.

Nr 160

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2733

nr XVII/138/08 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminnej przestrzeni rolniczo leśnej wyłączonej z lokalizacji nowej zabudowy w Gminie Złotów

 
2734

nr XX/219/2008 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta Margonina

 
2735

nr XXII/155/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 
2736

nr XXIV/274/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/324/05 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości i ich części, stanowiących przedmiot własności lub użytkowania wieczystego Gminy Śmigiel

 
2737

nr XXIV/275/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2738

nr XXIV/158/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Okonek"

 
2739

nr XXII/130/08 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylin

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2740

nr XXV/148/08 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wolsztyńskiego kategorii dróg powiatowych

 


SPRAWOZDANIE

 
2741

zarządzenie nr 10/08 Wójta Gminy Lipka z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007

 


WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 
2742

sygn. akt II SA/Po 938/05 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIV/559/98 Rady Miasta Piły z dnia 17 czerwca 1998 r. w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego

 
2743

sygn. akt II SA/Po 954/05 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/335/2004 Rady Miejskiej w Ostrowie Wlkp. z dnia 26 października 2004 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
2744

sygn. akt II SA/Po 333/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXXXVI/975/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2006 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
2745

sygn. akt II SA/Po 540/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/433/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2006 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
2746

sygn. akt II SA/Po 650/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/513/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 12 kwietnia 2006 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
2747

sygn. akt II SA/Po 592/06 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 248/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 4 marca 2002 r. w przedmiocie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

 


POROZUMIENIE

 
2748

porozumienie nr SO/53110-2/08/149 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Luboń w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2749

nr OPO-4210-41(6)/2008/253/V/ASz z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

 


INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2750

nr WCC/117-ZTO-D/398/W/OPO/2008/AJ z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach

 
2751

nr WCC/99F/62/W/OPO/2008/AJ i nr PCC/101D/61/W/OPO/2008/AJ z dnia 3 września w sprawie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

 
2752

nr WCC/241-ZTO-A/2003/W/OPO/2008/AJ z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 23.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:27