Dziennik nr 162 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 24 września 2008 r.

Nr 162

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2760

nr XVI/121/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

 
2761

nr XXIV/170/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Rydzyny

 
2762

nr XXIV/173/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 sierpnia 208 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
2763

nr XXI/137/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno

 
2764

nr XXI/138/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Lipnie

 
2765

nr XXI/223/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/206/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zasad korzystania z miejskich placów zabaw dla dzieci i młodzieży

 
2766

nr XXII/232/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Gostyń oraz zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych

 
2767

nr XXI/165/08 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie: uchyleni uchwały Nr XXXII/292/2005 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących gminny zasób nieruchomości

 
2768

nr XX/98/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/104/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 


SPRAWOZDANIE

 
2769

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dominowo za rok 2007

 
2770

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl za rok 2007

 
2771

zarządzenie Nr 33/Skb/08 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2007, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2772

nr OPO-4210-46(5)/2008/203/X/AgS z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:21