Dziennik nr 167 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 października 2003 r.

Nr 167

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3112

nr X/65/2003 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Drawsko - teren zabudowy jednorodzinnej

 
3113

nr X/66/2003 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Chełst - dla terenu pod powiększenie cmentarza

 
3114

nr X/67/2003 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Kamiennik - teren zabudowy jednorodzinnej

 
3115

nr X/68/2003 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Piłka

 
3116

nr VI/52/03 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnienia z opłat za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
3117

nr X/70/03 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Gródku Krajeńskim - wieś Dźwierszno Małe

 
3118

nr XII/129/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/448/97 Rady Miejskiej Kościana z 16.12.1997r. w sprawie ustanowienia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

 
3119

nr X/88/2003 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zwolnienia z opłaty wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
3120

nr XIII/85/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego, obejmującego obszar działek nr : 364/2, 366/1, 367 we wsi Wymysłowo, gm. Trzemeszno

 
3121

nr IX/52/2003 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Dalkach, dz. nr ewid. 5/4

 
3122

nr IX/57/2003 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo - produkcyjną w Piekarach, dz. nr ewid. 121/1, 121/2, 128

 
3123

nr IX/58/2003 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Osińcu, dz. nr ewid. 117/2

 
3124

nr IX/59/2003 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją rzemieslniczo-usługową w Goślinowie dz. nr ewid. 212/7

 
3125

nr IX/60/2003 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Szczytnikach Duchownych dz. nr ewid. 47

 
3126

nr 59/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie - rejon ul. Morenowej - część A

 
3127

nr X/98/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/48/99 Rady Miasta i Gminy Rawicz z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Rawicz, zmienionej uchwałą nr XXV/212/01 z dnia 25 kwietnia 2001 r.

 
3128

nr X/99/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/99 Rady Miasta i Gminy Rawicz z dnia 29.03.1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Rawiczu

 
3129

nr X/101/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 10 września 2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Inwestor" S.A. z siedzibą w Górze

 
3130

nr X/102/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2000 w sprawie : uchwalenia Statutów Osiedli miasta Rawicza

 
3131

nr XIV/118/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 października 2003 r. w sprawie uznania lasu położonego w Mosinie przy ul. Strzeleckiej i Leszczyńskiej za park gminny o nazwie "Strzelnica"

 
3132

nr XIV/121/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie przejęcia przez gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
3133

nr SO-17/11-D/P/Ln/2003 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego miasta Kościana

 
3134

nr 79/SO-12/D/03/Ko z dnia 30 września 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale nr XI/71/03 gminy Strzałkowo na 2003 rok

 
3135

nr 87/SO-12/P/03/Ko z dnia 30 września 2003 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego przedstawionej w uchwale nr XI/71/03 gminy Strzałkowo na 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 27.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:55