Dziennik nr 17 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 lutego 2007 r.

Nr 17

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
432

nr III/15/06 Rady Gminy Bralin z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, dla których gmina Bralin jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

 
433

nr III/24/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Kalisz- na 2007 r."

 
434

nr III/6/2006 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 r.

 
435

nr III/7/2006 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
436

nr III/8/2006 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
437

nr III/14/2006 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
438

nr 17/06 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
439

nr 18/06 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Osiek Mały

 
440

nr III/17/06 Rady Gminy Babiak z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Babiak

 
441

nr IV/17/06 Rady Gminy Brudzew z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Kard. S. Wyszyńskiego w miejscowości Brudzew

 
442

nr 32/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szałe

 
443

nr 22/06 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym, w szkołach prowadzonych przez gminę Osiek mały dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w roku 2007

 
444

nr 24/06 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 
445

nr III/13/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite, obejmującej tereny użytków zielonych

 
446

nr III/27/2006 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Czekanów

 
447

nr III/34/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę, zasad przyznania dodatków do wynagrodzenia oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

 
448

nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie

 
449

nr III/28/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy w miejscowości Psarskie i Zajączkowo - dla działki nr ewid. 127/9 położonej w miejscowości Psarskie

 
450

nr III/11/06 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilczyn

 
451

nr III/29/06 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wilczyn

 
452

nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie

 
453

nr V/37/07 rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Kleczew, dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określający tryb i warunki przyznawania nagród

 
454

nr V/38/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 rok

 
455

nr V/23/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kramsk

 
456

nr V/25/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/56/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej

 


POROZUMIENIA

 
457

zawarte w dniu 16 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim dotyczące prowadzania spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
458

zawarte w dniu 17 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Szamotulskim dotyczące prowadzania spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 13.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:31