Dziennik nr 177 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 listopada 2006 r.

Nr 177

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4130

nr L/402/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia przez gminę Pniewy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości

 
4131

nr LII/564/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 1 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Piekary, położonego miedzy ulicami: Poznańską, Kłeckoską, Żerniki oraz Żytnią w Gnieźnie

 
4132

nr XXXV/196/2006 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 września 2006 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek: dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Brodnica na rok 2007

 
4133

nr 389/LX/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 września 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Potasze

 
4134

nr 392/LX/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Czerwonak

 
4135

nr LIX/480/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Dąbrowa

 
4136

nr LIX/479/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Konarzewo

 
4137

nr XLII/259/2006 Rady Gminy Lipno z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno w obrębie miejscowości Wilkowice

 
4138

nr XLII/260/2006 Rady Gminy Lipno z dnia 25 września 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 
4139

nr CIII/1196/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
4140

nr LXV/484/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Radzewice

 
4141

nr 400/LVI/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w celu udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 
4142

nr XXXVIII/286/2006 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wronkach

 
4143

nr XXXVIII/288/2006 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego

 
4144

nr XXXVIII/289/2006 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej

 
4145

nr XXXVIII/294/2006 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także określenia organów do tego uprawnionych

 
4146

nr XXXVIII/296/2006 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie karnym i domach pomocy społecznej na terenie gminy Wronki dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 
4147

nr LIII/262/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 12 października 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Luboń

 
4148

nr LIII/263/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 12 października 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Luboń

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
4149

nr LII/852/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych przypadających Województwu Wielkopolskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 21.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 09:45