Dziennik nr 179 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 listopada 2006 r.

Nr 179

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4162

nr XXXIII/196/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaczory

 
4163

nr XLIII/324/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe

 
4164

nr XLIII/325/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym

 
4165

nr XLIII/329/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach samorządowych w 2006 r

 
4166

nr XXXVIII/294/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
4167

nr IV/25/06 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 września 2006 r. w sprawie uznania obiektów przyrody ożywionej za pomniki przyrody

 
4168

nr IV/26/06 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania

 
4169

nr XLVI/301/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/207/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie

 
4170

nr XLVI/302/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/197/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępnie

 
4171

nr XLVI/303/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/130/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu usług opiekuńczych, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 
4172

nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie

 
4173

nr XLVI/305/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, dla których Gmina Kępno jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

 
4174

nr XLVI/308/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kępno w latach 2007 - 2011

 
4175

nr XLVI/310/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępno

 
4176

nr LVI/336/2006 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zaktualizowania granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów miasta i gminy Międzychód

 
4177

nr XXXIX/310/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 26 września 2006 r. w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujściu

 
4178

nr XXXIX/315/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 26 września 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/32/2003 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami mienia komunalnego gminy

 
4179

nr XLIX/241/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów

 
4180

nr XLIX/242/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
4181

nr XLIX/247/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kleszczewo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
4182

nr XXX/293/06 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 27 września 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania

 
4183

nr LIII/326/06 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

 
4184

nr LIII/327/06 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad odpłatności za wyżywienie i koszty przygotowania posiłku w Klubie Całodziennego Pobytu w Czarnkowie

 
4185

nr XLIV/281/2006 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 września 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Wysoka

 
4186

nr XLI/225/06 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia Nr 320/06 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zakazu poboru wody

 
4187

nr XLIII/276/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 września 2006 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
4188

nr XLIII/277/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 września 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Poniec

 
4189

nr L/309/06 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach

 
4190

nr L/310/06 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skoki

 
4191

nr XXXVII/252/06 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Zduny do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych w 2006 r

 
4192

nr XXXIX/233/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 2007 r

 
4193

nr XXXVIII/197/06 Rady Gminy Wapno z dnia 9 października 2006 r. zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie

 
4194

nr XLIII/341/2006 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 października 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/213/2005 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzyż Wlkp

 
4195

nr XLIII/344/2006 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 października 2006 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
4196

nr XXXV/241/06 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

 
4197

nr XXXV/246/06 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Słupcy

 


POROZUMIENIE

 
4198

zawarte w dniu 15 września 2006 r. pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminą Sompolno w sprawie budowy chodnika

 


WYROKI

 
4199

wyrok z dnia 8 maja 2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II SA/Po 954/05) w sprawie ze skargi Czesława Morissona na uchwałę Rady Miejskiej w Ostrowie Wlkp. z dnia 26 października 2004 r. Nr XXIII/335/2004 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
4200

wyrok z dnia 29 czerwca 2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. akt III SA/Po 190/06) w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krotoszynie na uchwałę Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 1994 r. Nr XLVII/324/94 w przedmiocie rozporządzania nieruchomościami gruntowymi

 
4201

wyrok z dnia 17 listopada 2005 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I SA/Po 853 i 931/05) w sprawie ze skargi Marka Krzywania i Michała Przybylskiego na uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 marca 2003 r. Nr VI/38/II/2003 w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych oraz na uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 września 2003 r. Nr XI/84/2003 w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr VI/38/II/2004.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 23.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 09:42