Dziennik nr 180 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 listopada 2006 r.

Nr 180

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4202

nr XXXIV/245/06 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowej na działce nr 416 we wsi Wielonek

 
4203

nr XXVII/346/06 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działki nr 213/9 położonej w obrębie wsi Lubasz, gmina Lubasz

 
4204

nr XXXIII/214/2006 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o nr ewid. : 20/4 na cele produkcyjno - przemysłowe, usługowe, magazynowe, biurowo - socjalne oraz produkcji rolniczo - hodowlanej w miejscowości Sepno, gmina Kamieniec

 
4205

nr 383/LIV/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Zbrudzewie

 
4206

nr 385/LIV/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 35 i 37 położonych we wsi Zbrudzewo

 
4207

nr XLV/529/06 Rady Miasta Kościana z dnia 14 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom organizacyjnym Miasta Kościana, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa

 
4208

nr XLV/532/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/457/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz o wysokości stypendiów sportowych

 
4209

nr XLV/533/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 września 2006 r. w sprawie przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli Nagrody Specjalnej Burmistrza Miasta Kościana i nagród specjalnych dyrektorów szkół i przedszkoli

 
4210

nr XLV/536/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
4211

nr XXXIX/231/06 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dolsku dla obszaru działek o nr ewid. 1054/2 i 1052

 
4212

nr LVII/499/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - POD

 
4213

nr LVII/500/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chludowo na terenie działki o nr ewid. 231/2

 
4214

nr LIX/472/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2006 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
4215

nr XLV/278/06 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych lub ich odraczania lub rozkładania na raty, stanowiących dochody Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 
4216

nr XLIV/321/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - rejon ulicy Wypoczynkowej, na działkach o nr ewid.: 1412/9 i 1412/10 w obrębie Nowy Tomyśl

 
4217

nr LVIII/512/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielątkowie

 
4218

nr LVIII/516/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/485/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji publicznej gminy Suchy Las

 
4219

nr LVIII/517/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/321/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Suchy Las

 
4220

nr LIII/257/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 12 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - "Luboń Północ

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 24.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 09:41