Dziennik nr 182 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 listopada 2006 r.

Nr 182

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4248

nr 377/LIX/2006 Rady Gminy w Czerwonaku z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

 
4249

nr XLIII/611/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. nr XXXVII/519/2005 w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli od podatku od nieruchomości w 2006 r

 
4250

nr XXXVIII/230/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 7 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 59 i 138 w Bodzewie

 
4251

nr XL/241/06 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 września 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orchowo

 
4252

nr XXX/280/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Witkowo przy ul. Osiedlowej

 
4253

nr XXX/281/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Witkowo przy ul. Lotniczej

 
4254

nr XLVIII/234/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Ostrowite lub jej jednostkom organizacyjnym

 
4255

nr XLVII/242/2006 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych

 
4256

nr XLVII/243/2006 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 
4257

nr XXXVIII/367/06 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Statutu Gminy Kleczew

 
4258

nr XXXVIII/214/06 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miejska Górka

 
4259

nr XLII/284/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy

 
4260

nr XLII/285/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy

 
4261

nr XXXII/193/2006 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Skulsk do kategorii dróg gminnych

 
4262

nr XXXII/195/2006 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/77/2003 Rady Gminy w Skulsku z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Skulsk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
4263

nr XLVI/441/06 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 5 października 2006 r. w sprawie liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta i gminy Śmigiel

 
4264

nr XLVI/454/06 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/264/05 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
4265

nr XXIII/236/06 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Leszczyński w 2007 r

 
4266

nr XXIII/237/06 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w 2007 roku

 


POROZUMIENIE

 
4267

zawarte w dniu 11 października 2006 r. pomiędzy Powiatem Grodziskim a Gminą Granowo w sprawie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 3587P (Granowo - Granówko)

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4268

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/194-ZTO/1270/W/OPO/2006/AJ z dnia 30 października 2006 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków koncesji na wniosek Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. z siedzibą w Poznaniu

 
4269

informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/63-ZTO/178/W/OPO/2006/AJ, nr PCC/68-ZTO/178/W/OPO/2006/AJ oraz OCC/25-ZTO/178/W/OPO/2006/AJ z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków koncesji na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu

 


SPRAWOZDANIE

 
4270

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Tarnowo Podgórne za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 28.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 09:38