Dziennik nr 198 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 listopada 2009 r.

Nr 198

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3390

nr XXXVIII/218/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dobrzyca na lata 2009 -2012

 
3391

nr XXXV/238/2009 Rady Gminy Piaski z dnia 14 września 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski

 
3392

nr XLII/267/09 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy przemysłowej w Jakubowie (Pniewy)

 
3393

nr XXIII/155/09 Rady Gminy Powidz z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3394

nr XXIII/157/09 Rady Gminy Powidz z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3395

nr XXIII/158/09 Rady Gminy Powidz z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa

 
3396

nr XXIII/160/09 Rady Gminy Powidz z dnia 25 września 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
3397

nr XXXV/191/09 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3398

nr XXXVII/236/09 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Orchowo

 
3399

nr XXXVII/237/09 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 


SPRAWOZDANIE

 
3400

sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2008

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 09:14